اعضای هیئت مدیره

فرهاد-آگاهی-1

فرهاد آگاهی
رئیس هیئت مدیره انجمن

حسین عباس‌زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود عبدالهی

مسعود عبدالهی‌ها
خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره

علی جابریان همدانی

علی جابریان همدانی
عضو هیئت مدیره

رضا حبیب طاری فرد

رضا حبیب طاری فرد
عضو هیئت مدیره

داود رنگی

داوود رنگی
عضو هیئت مدیره

خلیل التجائی

خلیل التجایی
عضو هیئت مدیره

محمد حاجی عمو عصار.

محمد اعصار
عضو هیئت مدیره

مجید زارعی

مجید زارعی
عضو هیئت مدیره

علی-اکبر-معینی

علی‌اکبر معینی
بازرس هیئت مدیره انجمن

احمد شاد

احمد شاد
دبیر انجمن