جناب آقای حسین عباس زاده
(نایب رییس هیئت مدیره انجمن)